Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

UWAGA!

Rodzice dzieci które w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczać do klasy I SP  zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do sekretariatu szkoły karty zgłoszenia w terminie do 07.04.2017r.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 104/2017 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 30.03.2017 r.

zarz

Przechwytywanie

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Osiedle Zachód A/5 Stargard

Zaprasza wszystkich rodziców do zapisu dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczać do klasy I SP.

Obowiązkiem zapisu objęte są wszystkie dzieci z rocznika 2010 (siedmiolatki), z rocznika 2011 (sześciolatki) decyzją rodzica.

Zapisu dokonujemy do 7 kwietnia 2017 r .w sekretariacie szkoły.

Arkusz zapisu dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły:

www.zsostargard.pl

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STARGARDZIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

OGÓLNE ZASADY TWORZENIA KLAS PIERWSZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZSO W STARGARDZIE

1. Do klas I przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. W przypadku wolnych miejsc na wniosek rodziców mogą być przyjęte dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły.

3. Liczebność w klasach I nie może przekroczyć 25 osób, a w klasach integracyjnych 20 osób.

4. Uczniowie z niepełnosprawnościami przyjmowane są na podstawie aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

5. Zapisy do klasy I odbywają się w marcu każdego roku na terenie szkoły.

6. Listę uczniów do klas I upublicznia się zgodnie z terminarzem na dany rok szkolny.

7. Każdego roku dyrektor szkoły organizuje spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I.

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I

w roku szkolnym 2017/2018

1. Zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 mają obowiązek dzieci z rocznika 2010 .

2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 mogą się ubiegać również dzieci z rocznika 2011 na życzenie rodziców jeśli:

  • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej;

  • nie korzystały z wychowania przedszkolnego, ale uzyskały opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmowane są dzieci z rocznika 2010- zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) według następującej dokumentacji:

4. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmowane są również dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami – na podstawie dokumentacji:

 Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły obowiązuje postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów:

 

Lp

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

Oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału

przedszkolnego w danej szkole

10

Dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia

rodzeństwo

10

Dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek)

wspierający rodziców w zapewnieniu

dziecku należytej opieki

8

Oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

Zaświadczenie z zakładu pracy

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

Prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem .