Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Uwaga!

Rusza rekrutacja uczniów do klas I

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.

 

DYREKTOR SZKOŁY

 PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W STARGARDZIE; OSIEDLE ZACHÓD A/5

Zaprasza wszystkich rodziców do zapisu  dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczać do klasy I.

Obowiązkiem zapisu objęte są wszystkie dzieci z rocznika 2012.

Zapisu dokonujemy w dniach

1 marca – 22 marca 2019 r.

od godziny 8.00-do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Arkusz zapisu dziecka do szkoły można pobrać osobiście w sekretariacie lub poniżej na stronie Internetowej szkoły.

UWAGA!

Każda klasa I i IV będzie obięta Innowacją: „Mój szkolny- STEAM- Team”.

Innowacja będzie opierała się na modelu edukacji „ STEAM”,  w którym uczeń przestaje być odtwórcą, a staje się twórcą wiedzy,
wynalazcą – konstruktorem. 

STEAM:

 • Science (nauki przyrodnicze)

 • Technology (technologia)

 • Engineering (inżynieria)

 • Art (sztuka)

 • Maths (matematyka)

TEAM - drużyna, współpraca, działanie.

Proponujemy nowe, dotychczas niestosowane w naszej szkole rozwiązania w zakresie organizacji i metod kształcenia:

 1. Wprowadzenie dodatkowej godziny tygodniowo,  podzielonej na bloki tematyczne z zakresu:

 • Nauk przyrodniczych: „Eksperymentowanie i doświadczanie” – (wszystkie klasy I i IV)

 • Technologii i Inżynierii- „ Kodowanie, programowanie i robotyka” (z wykorzystaniem m.in.: tabletów, robotów Codey-Rocky, Lego We-Do 2.0, modułów edukacyjnych: Micro Bit, gogli VR )-  (wszystkie klasy I i IV) 

 • Matematyki - „ Matematyka na wesoło” wszystkie klasy IV.

 • Sztuki - „ Mały, nowoczesny artysta” (z wykorzystaniem elementów malarstwa, sitodruku, poligrafii, grafiki i druku 3D) - wszystkie klasy
  I SP.

 1. Zmiany organizacji przestrzeni (odejście od modelu szkoły pruskiej) z tradycyjnej na przestrzeń sprzyjającą współpracy i wymianie doświadczeń między uczniami.

 2. Rozwijanie kompetencji przyszłości:

 • inteligencji społecznej, czyli zdolności do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie

 • myślenia adaptacyjnego, biegłości w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat

 • interdyscyplinarności rozumianej jako umiejętności czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach

 • myślenia projektowego, zdolności do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników

 • zdolności do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik

Wszystkie klasy od I-VI SP zostaną objęte nauczaniem języka niemieckiego a klasy II, III, V, VI będą kontynuowały naukę kodowania
i programowania.

Zapraszamy 21.03.2019r na „Dzień otwarty”, który będzie połączony z „Dniem nowoczesnych technologii w edukacji”.

- W tym dniu będą mogli Państwo:

 • w godzinach od 12.00 do 17.00- porozmawiać z nauczycielami, pedagogiem i zwiedzić szkołę .

 • w godzinach od 12.00 do 15.00 obejrzeć stoiska przygotowane przez naszych uczniów i firmy prezentujące nowoczesne technologie w edukacji.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI W STARGARDZIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

OGÓLNE ZASADY TWORZENIA  KLAS PIERWSZYCH

 W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   W STARGARDZIE

 1. Do klas I przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 2. W przypadku wolnych miejsc na wniosek rodziców mogą być przyjęte dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły.

 3. Liczebność w klasach I nie może przekroczyć 25 osób, a w klasach integracyjnych 20 osób.

 4. Uczniowie z niepełnosprawnościami przyjmowane są na podstawie aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 5. Zapisy do klasy I odbywają się w marcu każdego roku na terenie szkoły.

 6. Listę uczniów do klas I upublicznia się zgodnie z terminarzem na dany rok szkolny.

 7. Każdego roku dyrektor szkoły organizuje spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I.

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH ODBĘDĄ  SIĘ W DNIACH

 1 MARCA-22 MARCA 2019r

Druki dostępne w sekretariacie szkoły bądź do pobrania ze strony internetowej www.sp2stargard.pl

Rejon Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi:

9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, Aleja Żołnierza   bez 36-48, Bułgarska, Kościuszki  (2-16), Jugosłowiańska, Łużycka, Mieszczańska, Os. Zachód A2-A21; B1; B4, Popiełuszki, Szczecińska (51-71), Plac Lubelski, Plac Zgody, Serbska, Słowacka, Wileńska

Zasady i terminy rekrutacji uczniów  do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

 w Stargardzie w roku szkolnym 2019/2020

 1. Zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 mają obowiązek dzieci z rocznika 2012 .

 2. DZIECI  Z OBWODU SZKOŁY przyjmowane są do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  -  na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) według następującej dokumentacji:

 • Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP nr 2 w Stargardzie –załącznik 1 plik pdf. plik word

 1. DZIECI MIESZKAJĄCE POZA OBWODEM SZKOŁY do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmowane są jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami – na podstawie dokumentacji:

 • wniosek dotyczący przyjęcia dziecka do klasy pierwszej SP nr 2 w Stargardzie /dotyczący dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły - załącznik 3- plik pdf  plik word

 • do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej w Stargardzie oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).- załączniki nr 4-7.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO  I KLAS PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH      

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 3. Postepowanie rekrutacyjne odbywa sie na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 5 w terminach określonych w załącznikach nr 5 i 6  zarzadzenia  Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 stycznia 2019r.

 4. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna.

 5. W przypadu większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w danej szkole podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym  pod uwagę brane są  łącznie kryteria określone  przez Radę Miejską w Stargardzie:

 

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły obowiązuje postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Stargardzie:

L.p

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole

10

dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

10

dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły  zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

8

oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

zaświadczenie z zakładu pracy

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

prawomocny  wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I

Termin

Rodzaj czynności

od 1 marca 2019r.

do 22 marca 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 25 marca 2019r.

do 05 kwietnia 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo oświatowe.

12 kwietnia 2019r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 15 kwietnia 2019r.

do 19 kwietnia 2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

26 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty do pobrania:

 

1. Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. ( Dotyczy dzieci z obwodu szkoły) Pobierz plikpdf  word

2. Załącznik nr 3.  Wniosek dotyczący przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. ( Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) . Pobierz plik: pdf  word

3. Załącznik nr 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. Pobierz plik: pdf  word

4. Załącznik nr 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka/ babci, dziadka/. Pobierz plik: pdf  word

5. Załącznik nr 5. Oświadczenie o zamieszkaniu w Stargardzie. Pobierz plik: pdf  word

6. Załącznik nr 6. Oświadczenie dotyczące miejsca pracy rodziców dziecka. Pobierz plik: pdf  word

7. Załącznik nr 7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  Pobierz plik: pdf  word