baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Uwaga!

Rusza rekrutacja uczniów do klas I

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.

DYREKTOR SZKOŁY

 PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W STARGARDZIE; OSIEDLE ZACHÓD A/5

Zaprasza wszystkich rodziców do zapisu  dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 będą uczęszczać do klasy I.

Obowiązkiem zapisu objęte są wszystkie dzieci z rocznika 2011 /siedmiolatki/,

z rocznika 2012 /sześciolatki/ decyzja rodzica.

Zapisu dokonujemy w dniach

1 marca – 23 marca 2018 r.

od godziny 8.00-do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Arkusz zapisu dziecka do szkoły można pobrać osobiście w sekretariacie lub poniżej na stronie Internetowej szkoły.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI W STARGARDZIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

OGÓLNE ZASADY TWORZENIA  KLAS PIERWSZYCH

 W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   W STARGARDZIE

 1. Do klas I przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. W przypadku wolnych miejsc na wniosek rodziców mogą być przyjęte dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły.
 3. Liczebność w klasach I nie może przekroczyć 25 osób, a w klasach integracyjnych 20 osób.
 4. Uczniowie z niepełnosprawnościami przyjmowane są na podstawie aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 5. Zapisy do klasy I odbywają się w marcu każdego roku na terenie szkoły.
 6. Listę uczniów do klas I upublicznia się zgodnie z terminarzem na dany rok szkolny.
 7. Każdego roku dyrektor szkoły organizuje spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I.

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH ODBĘDĄ  SIĘ W DNIACH

 1 MARCA-23 MARCA 2018r

 

Druki dostępne w sekretariacie szkoły bądź do pobrania ze strony internetowej www.zsostargard.pl

 

Zasady i terminy rekrutacji uczniów  do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

 w Stargardzie w roku szkolnym 2018/2019

 1. Zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 mają obowiązek dzieci z rocznika 2011 .
 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 mogą się ubiegać również dzieci   z rocznika 2012 na życzenie rodziców jeśli:
 • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej;
 • nie korzystały z wychowania przedszkolnego, ale uzyskały opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. DZIECI  Z OBWODU SZKOŁY przyjmowane są do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  -  na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) według następującej dokumentacji:
 • Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP nr 2 w Stargardzie –załącznik 1. Pobierz plik pdf.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). – załącznik 2. Pobierz plik pdf.
 1. DZIECI MIESZKAJĄCE POZA OBWODEM SZKOŁY do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmowane są jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami – na podstawie dokumentacji:
 • wniosek dotyczący przyjęcia dziecka do klasy pierwszej SP nr 2 w Stargardzie /dotyczący dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły - załącznik 3. Pobierz plik pdf.
 • do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej w Stargardzie oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 •  Załącznik nr 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka/ babci, dziadka/. Pobierz plik pdf. 
 • Załącznik nr 5. Oświadczenie o zamieszkaniu w Stargardzie.. Pobierz plik pdf
 • Załącznik nr 6. Oświadczenie dotyczące miejsca pracy rodziców dziecka Pobierz plik pdf
 • Załącznik nr 7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz plik pdf 

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły obowiązuje postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Stargardzie:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

Oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału

przedszkolnego w danej szkole

10

Dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo

10

Dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują  krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

8

Oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

Oświadczenie rodzica

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

Prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I

Termin

Rodzaj czynności

od 1 marca 2018r.

do 23 marca 2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz            z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 26 marca 2018r.

do 06 kwietnia 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo oświatowe.

13 kwietnia 2018r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 16 kwietnia 2018r.

do 20 kwietnia 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

25 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. Pobierz plik pdf.

2. Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. ( Dotyczy dzieci z obwodu szkoły) . Pobierz plik pdf.

3. Załącznik nr 3.  Wniosek dotyczący przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. ( Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) . Pobierz plik pdf.

4. Załącznik nr 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. Pobierz plik pdf.

5. Załącznik nr 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka/ babci, dziadka/. Pobierz plik pdf.

6. Załącznik nr 5. Oświadczenie o zamieszkaniu w Stargardzie.. Pobierz plik pdf

7. Załącznik nr 6. Oświadczenie dotyczące miejsca pracy rodziców dziecka Pobierz plik pdf

8. Załącznik nr 7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz plik pdf